Organizacja pracy świetlicy

 1. Świetlica pracuje cały rok szkolny i przeznaczona jest przede wszystkim dla uczniów klas I – III.
 2. Przyjmowanie wychowanków do świetlicy odbywa się w wyniku zgłoszenia rodziców.
 3. W zgłoszeniu określa się czas przebywania dziecka w świetlicy oraz sposób opuszczania jej.
 4. Świetlica czynna jest od godziny 6.15 do godziny 16.45
 5. Jeżeli istnieje potrzeba, świetlica organizuje również zajęcia opiekuńczo-wychowawcze w dni wolne od zajęć dydaktycznych.
 6. Zajęcia prowadzi się w grupach wychowawczych, które liczą do 25 wychowanków.
 7. Zajęcia dydaktyczne i wychowawcze odbywają się w pomieszczeniu świetlicy a przy sprzyjających warunkach atmosferycznych także na powietrzu.
 8. W uzasadnionych przypadkach (np. nieobecność nauczyciela) świetlica ma obowiązek zaopiekować się uczniami pozostającymi bez opieki.

REGULAMIN ŚWIETLICY SZKOLNEJ

I. Cele wychowawcze świetlicy szkolnej

1.Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki.

2.Wdrażanie wychowanków do samodzielnej pracy umysłowej, utrwalanie wiadomości szkolnych oraz udzielanie pomocy uczniom podczas odrabiania prac domowych.

3.Wychowanek ma prawo do:

 • właściwie zorganizowanej opieki,
 • życzliwego i podmiotowego traktowania,
 • swobody wyrażania myśli i przekonań,
 • opieki wychowawczej i zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć.

4. Wychowanek jest zobowiązany do:

 • współpracy w zakresie wychowania,
 • przestrzegania zasad kultury współżycia,
 • pomagania słabszym,
 • dbałości o ład i porządek, uczestniczenia w pracach porządkowych,
 • ponoszenia odpowiedzialności za własne postępowanie.

5. Kształtowanie własnej postawy moralnej, wyrabianie właściwych cech charakteru.

6. Rozwijania uzdolnień i zainteresowań.  Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się w domu, szkole i swoim środowisku.

7.Rozwijanie samodzielności wychowanków oraz poczucia estetyki i wrażliwości na piękno.
8. Zapewnienie dzieciom odpowiednich form i metod spędzania wolnego czasu, wyrabianie nawyków kulturalnej rozrywki i zabawy.
9. Współpraca z rodzicami lub opiekunami oraz wychowawcami klas.

II. Założenia organizacyjne

 1. Opieką wychowawczą objęci są uczniowie z klas I – III, którzy spełniają prawne kryteria naboru do świetlicy szkolnej.
 2. Uczniowie mogą korzystać z opieki w świetlicy w godzinach 6.15 – 16.45 w dniach nauki.
 3. Uczniowie korzystający ze świetlicy muszą być odbierani przez rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletnie osoby do tego upoważnione w formie pisemnej zawartej w karcie zgłoszeniowej do świetlicy.
 4. Działalność świetlicy prowadzona jest w oparciu o Plan Pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej, który pozostaje w korelacji z Planem Pracy Szkoły.

Zadania i cele świetlicy realizowane są poprzez takie formy i metody pracy jak:

 1. zabawy i gry świetlicowe,
 2. zajęcia plastyczne,
 3. zajęcia umuzykalniające,
 4. zajęcia teatralne,
 5. czytelnictwo,
 6. zajęcia rozwijające zainteresowania i zamiłowania dzieci,
 7. formy ćwiczeń ruchowych,
 8. pomoc uczniom w odrabianiu zadań domowych,
 9. wykorzystywanie środków audiowizualnych,
 10. organizowanie pomocy koleżeńskiej.

W świetlicy szkolnej prowadzona jest następująca dokumentacja:

 1. Roczny plan pracy świetlicy
 2. Miesięczne plany pracy wychowawców
 3. Dzienny rozkład zajęć świetlicy
 4. Dzienniki zajęć
 5. Tygodniowy rozkład dyżurów wychowawców świetlicy

Ramowy rozkład dnia

6.15 – 8.00   Schodzenie się dzieci.

8.00 – 9.00   Zabawy indywidualne. Sprawdzenie i uzupełnienie prac domowych.

9.00 – 10.30  Zajęcia programowe.

10.30 – 11.50  Spacery, zabawy na powietrzu. Oglądanie wybranych programów  telewizyjnych i filmów dla dzieci.

11.50 – 13.00  Obiad

13.00 – 14.00  Zajęcia programowe.

14.00 – 15.30  Odrabianie prac domowych.

15.30 – 16.45  Zabawy na powietrzu. Zabawy indywidualne.

Reklamy
%d blogerów lubi to: